ubezpieczenia Gliwice

FAQ

Co to w ogóle jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie to rodzaj umowy zawierany pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Klientem. W ramach tej umowy, ubezpieczyciel świadczy ochronę przedmiotu ubezpieczenia poprzez wypłacenie odszkodowania lub świadczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w polisie. Klient natomiast, w ramach podpisanej umowy, zobowiązany jest do opłacania składek ubezpieczeniowych.
Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?
Ubezpieczenia komunikacyjne wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151) należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenia obowiązkowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – potocznie zwane OC, ubezpieczenia dobrowolne – w skład których wchodzi Autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) itp.
Na czym polega ubezpieczenie OC?
Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie takie ważne jest przez 12 miesięcy. Mówiąc najprościej, w przypadku ewentualnej stłuczki, poszkodowany otrzymuje pieniądze na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca, lub gwarancję naprawy szkody. W przypadku kiedy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następnie UFG zwróci się do sprawcy o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania.
Co to jest Autocasco?
Autocasco – w skrócie AC – to ubezpieczenie dobrowolne i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ubezpieczenia samochodu, jego wyposażenie standardowe oraz dodatkowe.

Assistance
Assistance (ubezpieczenie pomocowe) jest standardowym dodatkiem do ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Posiadacz assistance może przede wszystkim skorzystać ze wsparcia na miejscu awarii czy wypadku, gdzie jego pojazd zostanie w przypadku niewielkiej usterki od razu naprawiony, ewentualnie odholowany do warsztatu lub miejsca zamieszkania. W ramach assistance można również liczyć na: dostarczenie paliwa, pomoc po złapaniu „gumy”, uruchomienie silnika czy otwarcie przymarzniętych zamków w zimie, pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, wsparcie informacyjne i logistyczne podczas awarii na trasie (m.in. informacje o warsztatach, zorganizowanie noclegu w hotelu oraz powrotu do domu) dostarczenie części zamiennych, pomoc medyczną dla uczestników podróży.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych i polega na ochronie obejmującej życie lub zdrowie ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie NNW zapewnia mu wsparcie finansowe w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko właściciel polisy, ale i wszyscy pasażerowie w liczbie zapisanej w umowie ubezpieczenia.   Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa wypadków, które miały miejsce: w związku z ruchem pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku, podczas pobierania paliwa na stacji benzynowej, podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek właściciela. Kierowca musi złożyć stosowne podanie w odpowiednim urzędzie (zazwyczaj w postaci formularza dostępnego w urzędzie gminy lub starostwie powiatowych, jak tez na stronach internetowych tych unstytucji). Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu: wypełniony wniosek, oświadczenie informujące o kradzieży pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ), dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana. Dodatkowo należy przedstawić: dowód osobisty właściciela, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. W przypadku kradzieży lub złomowania pojazdu, auto należy wyrejestrować w odpowiednim urzędzie, a dokument to potwierdzający należy przekazać Towarzystwu Ubezpieczeń , w którym wykupione było ubezpieczenie OC. Umowa OC zostaje wówczas rozwiązana, a kierowca może liczyć na odzyskanie środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Wypadek, kolizja
Chcąc zgłosić szkodę, należy skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń, u którego mamy wykupioną polisę oraz podać informacje odnośnie zdarzenia i danych identyfikacyjnych (numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN). Obowiązek ten ciąży zarówno na sprawcy szkody jak i na poszkodowanym – osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze. Należy pamiętać o dokładnym gromadzeniu informacji i dowodów na miejscu wypadku. Przy formułowaniu oświadczenia sprawcy szkody należy zwrócić uwagę na: Zebranie danych personalnych kierującego pojazdem; w przypadku, gdy kierujący nie jest posiadaczem pojazdu to również dane właściciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu rejestracyjnego, Zrobienie szczegółowego opisu okoliczności zdarzenia, sporządzenie wykazu uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku; Jeżeli na miejscu zdarzenia znajdują się świadkowie, warto spisać ich dane oraz poprosić o złożenie podpisu na oświadczeniu sprawcy odszkodowania. Istotne znacznie może mieć również udokumentowanie szkód poprzez wykonanie zdjęć, zanim pojazd zostanie przemieszczony. Jak postępować, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym? Podstawowe obowiązki osoby uczestniczącej w wypadku to: zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu; niezwłoczne zawiadomienie policji, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziachoraz gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo; nie ma obowiązku wzywania policji w przypadku drobnych szkód, w których nie ma osób rannych; zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; działania zabezpieczające; zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody; zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych; udzielenie pozostałym uczest nikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy szkody. Obowiązek dostarczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym, zgłaszającym roszczenie odszkodowawcze. Osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna w szczególności zadbać o: spisanie odpowiednio sformułowanego oświadczenia sprawcy szkody; powinno ono zawierać: dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem, także dane właściciela pojazdu tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy; dane dotyczące pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka i model, numer rejestracyjny); obszerny opis okoliczności zdarzenia; możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku; szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia; spisanie danych świadków zdarzenia; najlepiej zwrócić się z prośbą o złożenie podpisów na oświadczeniu sprawcy szkody; jeśli to możliwe, wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce, tzn. tak, jak stały po zatrzymaniu. W przypadku, gdy osoba, którą wskazujemy jako sprawcę szkody, nie zgadza się z naszym stanowiskiem, albo gdy odmawia lub utrudnia nam zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku – należy wezwać policję. Sytuacje, w których należy wezwać policję: sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności oraz nie chce podpisać oświadczenia o winie, sprawca nie ma ubezpieczenia OC, sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadasz pojazd kredytowany przez bank, są ranni i/lub zabici;

Ubezpieczenie domu i mieszkania
Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed stratami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru. Polisa pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów
Ubezpieczenie mieszkania i domu jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, a jej wartość da się ocenić w pieniądzu (Stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 233 k.c.), użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka (art. 244 k.c.). Przedmiotem umowy ubezpieczenia będą w tym wypadku nieruchomości, takie jak domy lub stanowiące odrębny przedmiot własności lokale, a także pomieszczenia do nich przynależne (strychy, komórki, piwnice, suszarnie, garaże, etc).Standardem dla tych umów jest wariantowa forma ochrony ubezpieczeniowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (tzw. nową). Podział ten wpływa na wyliczenie odszkodowania. W większości przypadków przy ubezpieczeniu nieruchomości stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej (mieszkań i domów). Wówczas suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Wartość odtworzeniowa (nowa) dotyczy budynków mieszkalnych lub nowych lokali mieszkalnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest zapisami umowy bądź też ustawy. Precyzują one treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u

Ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje kompleksową ochronę oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Aby mieć pewność, że ubezpieczenie na pewno pozwoli pokryć wszelkie możliwe koszty za granicą, należy odpowiednio dobrać elementy ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia. Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim: OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW, ochronę bagażu i sprzętu sportowego, podróżne assistance, koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

Ubezpieczenia zdrowotne
Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadacz polisy otrzymuje dostęp do całodobowej informacji medycznej, na której otrzyma poradę na temat dalszego postępowania w przypadku problemów ze zdrowiem. Ubezpieczenie zapewnia również możliwość skorzystania z szeregu konsultacji lekarskich oraz ułatwia dostęp do wykonywania badań.